Polityka prywatności

Oświadczenie dotyczące danych osobowych – informacje przekazywane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).


Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a), o tym że:

1) Administratorem moich danych osobowych jest "Centrum Medyczne HANSA - REHABILITACJA" spółka jawna Wojciech Czubek, Stefan Stankiewicz z siedzibą w Białymstoku, ul. Choroszczańska 24, 15-732 Białystok, (dalej jako ADO);

2) ADO umożliwia kontakt ze sobą za pomocą: e-maila: rejestracja@hansa-rehabilitacja.pl, za pomocą telefonu: (+48) 85 651 22 89, drogą pocztową: ul. Choroszczańska 24, 15-732 Białystok;

3) ADO przetwarza/będzie przetwarzać moje dane osobowe w postaci: imię i nazwisko, PESEL (jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość), data urodzenia, płeć, adres zamieszkania (miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu), numer telefonu, , dane dotyczące zdrowia, w tym dotyczące udzielonych świadczeń;

4) moje dane osobowe będą przetwarzane przez ADO w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:


Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych
Udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej art. 6 ust. 1 lit c) lub b) w zw. z art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
Zapewnienie opieki zdrowotnej oraz zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej np. weryfikacja tożsamości podczas rejestracji pacjenta przed udzieleniem świadczeń zdrowotnych w recepcji lub gabinecie lekarskim. art. 6 ust. 1 lit c) w zw. z art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 i 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, § 10 ust. 1 pkt 2 rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania oraz art. 32 w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.
Realizacja praw pacjenta np. zbieranie i przechowywanie oświadczeń w sprawie udostępnienia dokumentacji medycznej osobie upoważnionej lub/i w sprawie informowania osoby upoważnionej o stanie zdrowia art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
Kontakt poprzez wykorzystywanie numeru telefonu, aby np. potwierdzić wizytę bądź odwołać terminu wizyty/zabiegu, poinformować o możliwości odbioru wyniku badań, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO, jakim jest obsługa pacjenta. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODO.
Udzielanie świadczeń zdrowotnych – realizacja umowy/zlecenia na rzecz pacjenta, w tym prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
Zapewnienie zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego np. wystawianie zaświadczeń lekarskich lub zwolnień art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 54 ustawy o świadczeniach pieniężanach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
Ustalenie, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w tym obrona przed roszczeniami co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

5) Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek ustawowy w zakresie prowadzenia przez ADO dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości mnie jako pacjenta. W związku z powyższym niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty/zabiegu, rejestracji albo odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego - odmowa podania danych uniemożliwi udzielenie świadczeń zdrowotnych przez ADO.
W zakresie numeru telefonu podanie tych danych jest dobrowolne i nie spowoduje odmowy udzielenia świadczenia. Omowa podania tych danych będzie skutkowała niemożliwością nawiązania kontaktu ze mną jako pacjentem, a tym samym uniemożliwi nawiązanie kontaktu na odległość.


6) Moje dane osobowe będą ujawniane:

a) pracownikom/współpracownikom/zleceniobiorcom ADO upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie ADO;

b) innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych;

c) podmiotom, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:

• dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających udzielania przez ADO świadczeń zdrowotnych (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu medycznego, podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie);

• dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez ADO roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą;

• zleceniodawcom, z którymi ADO zawarł umowy na świadczenie usług medycznych;

d) a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa, w tym osobom upoważnionym przeze mnie w ramach realizacji praw pacjentad) a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa, w tym osobom upoważnionym przeze mnie w ramach realizacji praw pacjenta z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.


7) moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).


Cel przetwarzania danych Okres przechowywania danych
1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenie dokumentacji medycznej
2. Zapewnienie opieki zdrowotnej oraz zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej np. rejestracja pacjenta.
3. Zapewnienie zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego, np. wystawianie zaświadczeń lekarskich lub zwolnień
4. Realizacja praw pacjenta np. zbieranie i przechowywanie oświadczeń w sprawie udostępnienia dokumentacji medycznej osobie upoważnionej lub/i w sprawie informowania osoby upoważnionej o stanie zdrowia
5. Kontakt poprzez wykorzystywanie numeru telefonu, aby np. potwierdzić wizytę bądź odwołać terminu wizyty lub zabiegu, albo aby poinformować pacjenta o możliwości odbioru wyniku badań, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO, jakim jest obsługa pacjenta.
Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa tj. co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu w dokumentacji.
Ustalanie, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, a także obrona przed roszczeniami Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa

9) przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich sprostowania, gdy są one nieprawidłowe;


10) w przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje mi prawo do żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;


11) wobec mojej osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym moje dane nie będą podlegały profilowaniu;


12) przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu moich danych osobowych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu:
Z uwagi na fakt, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez ADO do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ADO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją.Oświadczenie dotyczące danych osobowych

Pobierz oświadczenie

POLITYKA PRYWATNOŚCI Centrum Medyczne Hansa ul. Choroszczańska 24 15-732 BIALYSTOK, tel./fax 085 651 22 89